top of page

Privātuma politika

1. Vispārīgie noteikumi.

1.1. Šī Privātuma politika apraksta, kā SIA Kokļu mežs, reģ. Nr. 44103120159, juridiskā adrese Jūras iela 21-11, Limbaži, LV-4001 (turpmāk saukti arī – “Datu pārzinis”) iegūst, apstrādā un glabā personas datus, ko iegūst no saviem klientiem un personām, kas apmeklē interneta mājaslapu (turpmāk saukti – “Datu subjekts” vai “Jūs”).

1.2. Personas dati ir jebkura informācija attiecībā uz identificētu vai identificējamu fizisku personu, t. i., Datu subjektu. Apstrāde ir jebkura ar personas datiem saistīta darbība, piemēram, iegūšana, ierakstīšana, pārveidošana, izmantošana, skatīšana, dzēšana vai iznīcināšana.

1.3. Datu pārzinis ievēro likumdošanā paredzētos datu apstrādes principus un spēj apstiprināt, ka personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu.

2. Personas datu iegūšana, apstrāde un glabāšana.

2.1. Personu identificējošu informāciju Datu pārzinis iegūst, apstrādā un glabā, galvenokārt izmantojot interneta vietni koklumezs.lv un e-pastu.

2.2. Apmeklējot un izmantojot internetvietnes sniegtos pakalpojumus, Jūs piekrītat, ka jebkura sniegtā informācija tiek izmantota un pārvaldīta atbilstoši Privātuma politikā noteiktajiem mērķiem.

2.3. Datu subjekts ir atbildīgs par to, lai iesniegtie personas dati būtu pareizi, precīzi un pilnīgi. Apzināta nepatiesas informācijas sniegšana tiek uzskatīta par mūsu Privātuma politikas pārkāpumu. Datu subjektam ir pienākums nekavējoties paziņot Datu pārzinim par jebkurām izmaiņām iesniegtajos personas datos.

2.4. Datu pārzinis nav atbildīgs par zaudējumiem, kas nodarīti Datu subjektam vai trešajām personām, ja tie radušies nepatiesi iesniegtu personas datu dēļ.

3. Klientu personas datu apstrāde

3.1. Datu pārzinis var apstrādāt šādus personas datus:

3.1.1. Vārds, uzvārds
3.1.2. Dzimšanas datums
3.1.3. Kontaktinformācija (e-pasta adrese un/vai tālruņa numurs)
3.1.4. Darījuma dati (iegādātās preces, piegādes adrese, cena, maksājuma informācija u.t.t.).
3.1.5. Jebkuru citu informāciju, kura iesniegta mums vietnes piedāvāto pakalpojumu un preču iegādes laikā vai sazinoties ar mums.

3.2. Papildus iepriekšminētajam, Datu pārzinim ir tiesības pārbaudīt iesniegto datu precizitāti, izmantojot publiski pieejamos reģistrus.

3.3. Personas datu apstrādes juridiskais pamats ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta a), b), c) un f) apakšpunkts:

a) datu subjekts ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem;

b) apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas;

c) apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu;

f) apstrāde ir vajadzīga pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai, izņemot, ja datu subjekta intereses vai pamattiesības un pamatbrīvības, kurām nepieciešama personas datu aizsardzība, ir svarīgākas par šādām interesēm, jo īpaši, ja datu subjekts ir bērns.

3.4. Datu pārzinis glabā un apstrādā Datu subjekta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no zemāk norādītajiem kritērijiem:

3.4.1. Personas dati nepieciešami tiem nolūkiem, kam tie saņemti;
3.4.2. Kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Datu pārzinis un/vai Datu subjekts var realizēt savas leģitīmās intereses, kā piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā;
3.4.3. Kamēr pastāv juridisks pienākums datus glabāt, kā piemēram, saskaņā ar Grāmatvedības likumu;
3.4.4. Kamēr ir spēkā Datu subjekta piekrišana attiecīgajai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits personas datu apstrādes likumīgs pamats.

Izbeidzoties šajā punktā minētajiem apstākļiem, izbeidzas arī Datu subjekta personas datu glabāšanas termiņš un visi attiecīgie personas dati tiek neatgriezeniski izdzēsti no datoru sistēmām un elektroniskajiem un/vai papīra dokumentiem, kas saturējuši attiecīgos personas datus vai arī šie dokumenti tiek anonimizēti.

3.5. Lai pildītu savas saistības pret Jums, Datu pārzinim ir tiesības nodot Jūsu personas datus sadarbības partneriem, datu apstrādātājiem, kas veic nepieciešamo datu apstrādi mūsu uzdevumā, piemēram, grāmatvežiem, kurjerdienestiem u.c. Datu apstrādātājs ir personas datu pārzinis. Pēc pieprasījuma mēs varam nodot Jūsu personas datus valsts un tiesībsargājošajām iestādēm, lai nepieciešamības gadījumā aizstāvētu savas juridiskās intereses, sastādot, iesniedzot un aizstāvot juridiskas prasības.

3.6. Apstrādājot un glabājot personas datus, Datu pārzinis īsteno organizatoriskos un tehniskos pasākumus, lai nodrošinātu personas datu aizsardzību pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu, mainīšanu, izpaušanu un jebkādu citu nelikumīgu apstrādi.

4. Datu subjekta tiesības

4.1. Saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu un Latvijas Republikas tiesību aktiem Jums ir tiesības:
4.1.1. Piekļūt saviem personas datiem, saņemt informāciju par to apstrādi, kā arī pieprasīt Jūsu personas datu kopiju elektroniskā formātā un tiesības uz šo datu nodošanu citam pārzinim (datu pārnesamība);
4.1.2. Pieprasīt labot nepareizus, neprecīzus vai nepilnīgus personas datus;
4.1.3. Dzēst savus personas datus (“tikt aizmirstam”), izņemot gadījumus, kad likums pieprasa saglabāt datus;
4.1.4. Atsaukt savu iepriekš sniegto piekrišanu personas datu apstrādei;
4.1.5. Ierobežot savu datu apstrādi – tiesības pieprasīt, lai mēs īslaicīgi pavisam pārtraucam apstrādāt visus Jūsu personas datus;
4.1.6. Vērsties Datu valsts inspekcijā
Pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu varat iesniegt iesūtot pieprasījumu elektroniski, rakstot uz klientu atbalsta dienesu __koklumezs@gmail.com__.

5. Nobeiguma noteikumi

5.1. Šī Privātuma politika izstrādāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), kā arī Latvijas Republikas un Eiropas Savienības spēkā esošajiem likumiem.

5.2. Datu pārzinim ir tiesības veikt izmaiņas vai papildinājumus Privātuma politikā jebkurā brīdī un bez iepriekšēja brīdinājuma. Labojumi stājas spēkā pēc to publicēšanas mājas lapā _Koklumezs.lv/privatums_.

1. General provisions.

1.1. This Privacy Policy describes how SIA Kokļu mežs, reg. No. 44103120159, legal address Jūras iela 21-11, Limbaži, LV-4001 (hereinafter also referred to as the “Data Controller”) obtains, processes and stores personal data obtained from its customers and persons who visit the website (hereinafter referred to as the “Data Controller”). Data Subject ”or“ You ”).

1.2. Personal data is any information relating to an identified or identifiable natural person, i. i., the data subject. Processing is any activity related to personal data, such as acquisition, recording, modification, use, viewing, deletion or destruction.

1.3. The data controller observes the data processing principles provided by law and is able to confirm that personal data is processed in accordance with the applicable legislation.

 

2. Collection, processing and storage of personal data.

2.1. The Data Controller obtains, processes and stores personally identifiable information mainly through the website koklumezs.lv and e-mail.

2.2. By visiting and using the services provided on the Website, you agree that any information provided is used and managed in accordance with the purposes set out in the Privacy Policy.

2.3. The data subject is responsible for ensuring that the personal data submitted are correct, accurate and complete. Deliberate misrepresentation is considered a violation of our Privacy Policy. The Data Subject is obliged to immediately notify the Data Controller of any changes in the submitted personal data.

2.4. The Data Controller is not liable for damages caused to the Data Subject or third parties if they have occurred due to incorrectly submitted personal data.

3. Processing of customers' personal data

 

3.1. The data controller may process the following personal data

: 3.1.1. Name and surname

3.1.2. Date of birth

3.1.3. Contact information (email address and / or phone number)

3.1.4. Transaction data (purchased goods, delivery address, price, payment information, etc.).

3.1.5. Any other information provided to us at the time of purchase of the services and goods offered by the Site or by contacting us.

3.2. In addition to the above, the Data Controller has the right to verify the accuracy of the submitted data using publicly available registers.

3.3. The legal basis for the processing of personal data is Article 6 (1) (a), (b), (c) and (f) of the General Data Protection Regulation: (a) the data subject has consented to the processing of his or her personal data for one or more specific purposes; (b) processing is necessary for the performance of a contract to which the data subject is party or in order to take steps at the request of the data subject prior to entering into a contract; (c) processing is necessary for compliance with a legal obligation to which the controller is subject; (f) processing is necessary for the protection of the legitimate interests of the controller or of a third party, unless the interests or fundamental rights and freedoms of the data subject requiring the protection of personal data outweigh such interests, in particular where the data subject is a child.

3.4. The data controller shall store and process the personal data of the Data Subject as long as at least one of the following criteria is met:

3.4.1. Personal data is necessary for the purposes for which it was received;

3.4.2. While in accordance with the procedures specified in external regulatory enactments, the Data Controller and / or the Data Subject may exercise his or her legitimate interests, such as filing objections or bringing or bringing an action in court;

3.4.3. As long as there is a legal obligation to keep the data, such as under the Accounting Act;

3.4.4. As long as the consent of the Data Subject to the relevant processing of personal data is valid, unless there is another legal basis for the processing of personal data. Upon termination of the circumstances referred to in this paragraph, the data subject's personal data shall also expire and all relevant personal data shall be permanently deleted from the computer systems and electronic and / or paper documents containing the relevant personal data or these documents shall be anonymised.

3.5. In order to fulfill its obligations to you, the Data Controller has the right to transfer your personal data to cooperation partners, data processors who perform the necessary data processing on our behalf, such as accountants, courier services, etc. The data controller is the controller of the personal data. Upon request, we may transfer your personal data to government and law enforcement agencies to defend your legal interests, if necessary, in drafting, filing and defending legal claims.

3.6. When processing and storing personal data, the Data Controller shall implement organizational and technical measures to ensure the protection of personal data against accidental or unlawful destruction, alteration, disclosure and any other unlawful processing.

4. Rights of the data subject 4.1. In accordance with the General Data Protection Regulation and the legislation of the Republic of Latvia, you have the right to:

4.1.1. Access your personal data, receive information about their processing, as well as request a copy of your personal data in electronic format and the right to transfer this data to another controller (data portability);

4.1.2. Request the correction of incorrect, inaccurate or incomplete personal data;

4.1.3. Delete your personal data ("to be forgotten"), unless the law requires you to keep the data;

4.1.4. Withdraw your prior consent to the processing of personal data; 4

.1.5. Restrict the processing of your data - the right to request that we temporarily suspend the processing of all your personal data;

4.1.6. Contact the Data State Inspectorate You can submit a request to exercise your rights by submitting a request electronically to customer support at __koklumezs@gmail.com__.

5. Final provisions

5.1. This Privacy Policy is developed in accordance with Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC ( General Data Protection Regulation), as well as the laws in force in the Republic of Latvia and the European Union.

5.2. The data controller has the right to make changes or additions to the Privacy Policy at any time and without prior notice. The amendments come into force after their publication on the website _Koklumezs.lv/privatums_.

bottom of page