top of page

  DISTANCES LĪGUMS ATTĀLINĀTAJĀM MĀCĪBĀM

 

                                                                                               

     VISPĀRĒJA VIENOŠANĀS

Šis līgums tiek slēgts starp SIA KOKĻU MEŽS, reģ.nr.44103120159, juridiskā adrese Jūras iela 21 - 11, Limbaži LV4001 (turpmāk tekstā - KOKĻU MEŽS), 

un fizisku vai juridisku personu, kas par maksu saņem neklātienes kokles spēles apmācības kursu video formātā (turpmāk tekstā - JAUNAIS KOKLĒTĀJS).

 

  1. Līguma spēkā stāšanās

Līgums uzskatāms par noslēgtu sākot ar brīdi, kad JAUNAIS KOKLĒTĀJS veic pirmo maksājumu par šajā līgumā aprakstīto pakalpojumu. Veicot pirmo maksājumu, JAUNAIS KOKLĒTĀJS apliecina, ka pilnībā iepazinies ar šo līgumu un piekrīt tā nosacījumiem.

 

    2. Pakalpojuma vispārīgs apraksts

2.1. Šajā līgumā aprakstītais pakalpojums ietver kokles spēles apmācības kursu video formātā. Apmācības process visa kursa garumā ir personalizēts, tas ir - individuāli pielāgots un atbilstošs katra klienta motivācijai, iespējām, prasmēm un vēlmēm. Šo atbilstību nodrošina regulāra informācijas apmaiņa starp KOKĻU MEŽU un JAUNO KOKLĒTĀJU. Izvērtējot JAUNĀ KOKLĒTĀJA sniegto atgriezenisko saiti par saņemtajiem mācību uzdevumiem, KOKĻU MEŽS pieņem lēmumus par turpmākajiem mācību uzdevumiem.

2.2. Pēc šī līguma noslēgšanas KOKĻU MEŽS un JAUNAIS KOKLĒTĀJS faktiski kļūst par sadarbības partneriem, kurus vieno kopīgs mērķis - nodrošināt, ka mācību kursa laikā JAUNAIS KOKLĒTĀJS gūst maksimālus panākumus kokles spēles apguvē. 

2.3. JAUNĀ KOKLĒTĀJA ieguldījums šī mērķa sasniegšanai - kokles spēles apguvei veltītais laiks un godprātīga attieksme pret atgriezeniskas saites nodrošināšanu, regulāri sniegt informāciju par mācību procesu. 

2.4. KOKĻU MEŽA ieguldījums - lietpratīga iedziļināšanās un sekošana līdzi JAUNĀ KOKLĒTĀJA prasmju attīstībai un atbilstošu mācību uzdevumu izveidošana un piemeklēšana.

     3. Pakalpojuma saņemšanas kārtība

3.1. KOKĻU MEŽS mājas lapas http://www.koklumezs.lv sadaļā “Kokles spēles nodarbības“  https://www.koklumezs.lv/koklesanas-macibu-programmas tiek piedāvāti dažāda ilguma apmācības kursa varianti, kā arī – iespēja bez maksas izmēģināt apmācību testa režīmā 2 nedēļas.

3.2. JAUNAIS KOKLĒTĀJS izvēlas sev atbilstošāko plānu un piesakās apmācībām. Attālinātā apmācība notiek speciāli tam veidotā interneta platformā - http://skola.koklumezs.lv/sys/site/login

3.3. KOKĻU MEŽS apstiprina pieteikuma saņemšanu, dotajā mācību platformā izveido JAUNAJAM KOKLĒTĀJAM mācību profilu un paroli, un visu šo informāciju nosūta uz JAUNĀ KOKLĒTĀJA pieteikumā norādīto e-pasta adresi.

3.4. Komunikācija starp JAUNO KOKLĒTĀJU un KOKĻU MEŽU mācību kursa ievaros notiek  ar e-pastu starpniecību ( koklumezs@gmail.com vai skola@koklumezs.lv), izmantojot vietni facebook, un sazinoties  KOKĻU MEŽA lapā https://www.facebook.com/koklumezs, kā arī mācību platformā http://skola.koklumezs.lv/sys/site/login

3.5. KOKĻU MEŽS mācību kursa laikā platformā http://skola.koklumezs.lv/sys/site/login JAUNĀ KOKLĒTĀJA profilā apņemas 2 (divas) reizes nedēļā - trešdienās un sestdienās ievietot skolēna spēju attīstībai piemērotu saturu.

3.6. JAUNAIS KOKLĒTĀJS apņemas sniegt atgriezenisko saiti par saņemto saturu - sniegt sarežģītības un apjoma vērtējumu nodarbībām, lai KOKĻU MEŽS būtu iespēja nodrošināt individuālu attālināto apmācību. Gadījumā, ja atgriezeniskā saite netiek nodrošināta, JAUNAJAM KOKLĒTĀJAM tiek nosūtīti minimāla apjoma mācību uzdevumi iepriekšējā vai vieglākā sarežģītības līmenī.

3.7. JAUNAJAM KOKLĒTĀJAM, nepieciešamības gadījumā, ir iespēja pieteikties mācību pauzei. Maksimālais pauzes garums ir atkarīgs no izvēlētā mācību plāna garuma:

*6 mēnešu kurā - max 30 dienas kopā periodā

*12 mēnešu kursā - max 60 dienas kopā periodā. 

Apmaksa par nodarbībām jāveic arī par periodu, ka JAUNAIS KOKLĒTĀJS ir pauzē. Paņemtās pauzes tiek summētas kopā mācību plāna beigās un par doto periodu tiek nodrošināts papildus laiks un nodarbības.

Par vēlmi paņem pauzi jaunām nodarbībām JAUNAIS KOKLĒTĀJS rakstiski savā izvēlētajā sarakstē informē KOKĻU MEŽS.

 

     4. Pakalpojuma cenu politika

4.1. KOKĻU MEŽA īstenotā cenu politika balstīta uz to, lai veiksmīgāk sasniegtu

šī Līguma abu pušu kopīgo mērķi – nodrošināt, ka mācību kursa laikā JAUNAIS

KOKLĒTĀJS gūst maksimālus panākumus kokles spēles apguvē. Tāpēc ir ievēroti sekojoši principi:

4.2. Katram ir iespēja izmēģināt piedāvājumu bez maksas testa režīmā 2 nedēļas.

4.3. Katram ir iespēja izvēlēties sev piemērotāko no 3 mācību plāniem (1 mēnesis, 3 mēneši vai 6mēneši).

4.4. Klientiem, kuri vēlas kokles spēli apgūt pamatīgāk un izvēlas ilgāku kursu, cena ir izdevīgāka. 

4.5. Princips – vairāk strādā, vairāk iegūsti - nosaka, ka pakalpojuma apjomu, kas tiek saņemts par vienu un to pašu cenu, lielā mērā nosaka pats klients, jo tas atbilst JAUNĀ KOKLĒTĀJA ieguldījumam kokles spēles apguvē.

 

     5. Apmaksas kārtība

5.1. KOKĻU MEŽS Ir izveidojis dažāda apjoma un cenas piedāvājumus:

*Kursa ilgums 1 mēnesis - 35 eur

*Kursa ilgums 3 mēneši - 30 eur / mēnesī 

*Kursa ilgums 6 mēneši - 25 eur / mēnesī

5.2. Veicot apmaksu par 3 vai 6 mēnešu kursu vienā maksājumā kursa sākumā, tiek piemērota 10% atlaide.

5.3. Tiek piedāvāta iespēja gan veikt visu maksājumu uzreiz, gan arī sadalīt visa kursa garumā. Ja JAUNAIS KOKLĒTĀJS izvēlas sadalīt maksājumu visa kursa garumā, katrs nākamais maksājums jāveic nākamā mācību perioda sākumā.

5.4. Apmaksa jāveic uz SIA KOKĻU MEŽS kontu SWEDBANK LV32HABA0551046058921. Atsevišķi vienojoties, ir iespēja veikt apmaksu PAYPAL sistēmā.

5.5. Ja JAUNAIS KOKLĒTĀJS nav veicis apmaksu par saņemtajām nodarbībām divu mēnešu periodā, KOKĻU MEŽS slēdz lietotāja profilu tālākai izmantošanai un iepriekš saņemtās nodarbības nav pieejamas līdz pilnīgai apmaksai. 

     6. Atteikuma tiesības

JAUNAIS KOKLĒTĀJS var pārtraukt šī līguma darbību, izmantojot Atteikuma

Tiesības, ja 14 dienu laikā pēc līguma noslēgšanas (ko apliecina pirmais

maksājums) nosūta KOKĻU MEŽAM atteikuma ziņu uz epastu koklumezs@gmail.com  vai  skola@koklumezs.lv un saņem uz to apstiprinājuma atbildi. Šādā gadījumā KOKĻU MEŽS atgriež JAUNAJAM KOKLĒTĀJAM viņa veikto maksājumu.

 

      7. Līguma termiņš un izbeigšanās

Ja nav izmantotas atteikuma tiesības vai neiestājas kādi nepārvaramas

varas apstākļi, tad līgums ir spēkā līdz pilnīgai saistību izpildei, tas ir –

līdz izvēlētā kursu perioda (1 mēnesis, 3 mēneši vai 6 mēneši) beigām, un visā

šajā periodā ir spēkā saistības, ko uzņēmušās abas puses (KOKĻU MEŽS nodrošina

mācību uzdevumus JAUNAJAM KOKLĒTĀJAM; JAUNAIS KOKLĒTĀJS samaksā pilnu cenu par izvēlēto apmācību kursu)

 

     8. Privātums.

KOKĻU MEŽS aizsargā fizisko personu pamattiesības un brīvības, it īpaši privātās dzīves neaizskaramību, attiecībā uz fiziskās personas datu apstrādi. KOKĻU MEŽS nekad neizmanto un nedalās ar iegūto informāciju, kuru jūs sniedzat. KOKĻU MEŽS nepārdod un neizīrē patērētāja kontaktinformāciju citiem tirgus dalībniekiem. KOKĻU MEŽS pienākums ir likumā noteiktajos gadījumos izpaust personas datus valsts un pašvaldību amatpersonām.


 

       9. Intelektuālais īpašums.

Viss mācību materiālu saturs ir KOKĻU MEŽA intelektuālais īpašums un nevar tikt pavairots, pārdots vai bez maksas nodots trešajām pusēm vai citādi izmantots bez SIA Kokļu mežs piekrišanas. Bez skaidras rakstiskas atļaujas šī satura izmantošana jebkādā veidā, neatkarīgi no mērķiem, nav atļauta.


 

       10. Domstarpību un strīdu izšķiršana.

Visas domstarpības, kas ir saistītas ar Līgumu tiek risinātas savstarpēju pārrunu ceļā. Ja vienošanos panākt nav iespējams - tiesu iestādēs Latvijas Republikas normatīvajos aktos

noteiktajā kārtībā. Visos jautājumos, kas nav atrunāti šajā līgumā, puses vadīsies pēc spēka esošās LR likumdošanas.


 

         11. Nepārvarama vara.

Neviena no pusēm nav atbildīga par kavēšanos ar saistību izpildi vai to nepildīšanu, vai cita veida neizpildi, kas radusies tādu apstākļu un šķēršļu dēļ, kuri ir ārpus mūsu saprātīgas kontroles, kas ietver, bet neaprobežojas ar streikiem, valdības rīkojumiem, karadarbību vai nacionālā mēroga ārkārtas stāvokli, terorisma draudiem vai terorisma aktiem, vides vai klimata anomālijām. Šādu nepārvaramas varas apstākļu gadījumā katra no pusēm pēc iespējas ātrāk informē otru pusi centīsies novērst radušos kavējumus.

bottom of page