Distances Līgums

 1.   VISPĀRĒJA VIENOŠANĀS

Šis līgums tiek slēgts starp

uzņēmumu SIA „Kokļu Mežs” Reģ nr SIA, Reģ. Nr. 44103120159, Jurdiskā adrese: Limbaži, Jūras iela 21-11 LV4001, Latvija , turpmāk tekstā KOKĻU MEŽS  un personu, kas par maksu saņem neklātienes kokļu spēles apmācību kursu video formātā, turpmāk tekstā JAUNAIS KOKLĒTĀJS.

 

Līgums uzskatāms par noslēgtu sākot ar brīdi, kad JAUNAIS KOKLĒTĀJS veic pirmo maksājumu par šajā līgumā aprakstīto pakalpojumu. Veicot pirmo maksājumu, JAUNAIS KOKLĒTĀJS apliecina, ka ir pilnībā iepazinies ar šo līgumu un piekrīt tā nosacījumiem.

 

 1. PAKALPOJUMA VISPĀRĪGS APRAKSTS.

Šajā līgumā aprakstītais pakalpojums ietver kokles spēles apmācības kursu video formātā. Apmācības process visa kursa garumā ir personalizēts, tas ir – individuāli pielāgots un atbilstošs katra klienta motivācijai, iespējām, prasmēm un vēlmēm. Šo atbilstību nodrošina regulāra informācijas apmaiņa starp KOKĻU MEŽU un JAUNO KOKLĒTĀJU – izvērtējot JAUNĀ KOKLĒTĀJA sniegto atgriezenisko saiti par saņemtajiem mācību uzdevumiem, KOKĻU MEŽS pieņem lēmumu par turpmākajiem mācību uzdevumiem. Pēc šī līguma noslēgšanas KOKĻU MEŽS un JAUNAIS KOKLĒTĀJS faktiski kļūst par sadarbības partneriem, kurus vieno kopīgs mērķis – nodrošināt, ka mācību kursa laikā JAUNAIS KOKLĒTĀJS gūst maksimālus panākumus kokles spēles apguvē. JAUNĀ KOKLĒTĀJA ieguldījums šī mērķa sasniegšanai – kokles spēles apguvei veltītais laiks un godprātīga attieksme pret atgriezeniskās saites nodrošināšanu, regulāri sniedzot patiesu informāciju par mācību procesu un sasniegumiem. KOKĻU MEŽA ieguldījums – lietpratīga iedziļināšanās un sekošana līdzi JAUNĀ KOKLĒTĀJA prasmju attīstībai un atbilstošu mācību uzdevumu izveidošana un piemeklēšana.

 

 1. PAKALPOJUMA SAŅEMŠANAS KĀRTĪBA.

  1. KOKĻU MEŽS mājas lapas http://www.koklumezs.lv sadaļā “Mācību programmas“  http://www.koklumezs.lv/koklesanas-macibu-programmas tiek piedāvāti dažāda ilguma apmācības kursa varianti, kā arī – iespēja bez maksas izmēģināt apmācību testa režīmā.

  2. JAUNAIS KOKLĒTĀJS izvēlas sev atbilstošāko modeli un piesakās apmācībām.

  3. Informācijas apmaiņai mācību kursa ietvaros tiek izmantots interneta resursi -  google drive vai kāda cita failu koplietošanas platforma.

  4. KOKĻU MEŽS apstiprina pieteikuma saņemšanu un iepriekš minētajā failu koplietošanas platformā izveido mācību mapi un pārliecinās, ka JAUNAJAM  KOKLĒTĀJAM ir iespēja piekļūt šai mapei un apskatīt tās saturu. JAUNAJAM KOKLĒTĀJAM tiek nosūtīta piekļuves saite, vai iespēja pieslēgties ar savu google kontu.  

  5. JAUNĀ KOKLĒTĀJA mapē sākotnēji ir divi faili:

   •  
    • Mape “Video”, kurā KOKĻU MEŽS ievietos JAUNAJAM KOKLĒTĀJAM atbilstošu mācību saturu: video, notis un vārdi

    • Mape “Mana izaugsme”, kurā JAUNAIS KOKLĒTĀJS pēc savas vēlēšanās var ievietot video vai audio ierakstu ar kādu no uzdotajiem mācību uzdevumiem. Vēlams, ka JAUNAIS KOKLĒTĀJS šajā mapē savu izaugsmi atspoguļo vismaz 1x nedēļā – tas nodrošinās KOKĻU MEŽAM pilnīgāku priekšstatu par JAUNĀ KOKLĒTĀJA progresu mācību materiāla apguv

  1. KOKĻU MEŽS mācību kursa laikā seko līdzi JAUNĀ KOKLĒTĀJA sniegtajai atgriezeniskajai saitei par iepriekšējās nedēļas mācību procesu mapēs “Žurnāls” un “Mana izaugsme”, un ievieto grūtības un apjoma ziņā atbilstošus mācību uzdevumus mapē “Mācības”. Mācību uzdevumi (videomateriāls ar kokles spēles vingrinājuma paraugu, komentāriem, nošu materiāls, dziesmas vārdi un tam līdzīgi) tiek ievietoti 2x nedēļā ar 3-4 dienu starplaiku. Par atkāpēm no mācību materiāla ievietošanas grafika KOKĻU MEŽS vienmēr brīdina JAUNO KOKLĒTĀJU vismaz 1 nedēļu iepriekš.

  2. JAUNAIS KOKLĒTĀJS apņemas nodrošināt atgriezenisko saiti par saviem mācību sasniegumiem, veicot ierakstus anketā, kas pieejama mājaslapā: ( https://www.koklumezs.lv/macibu-zurnals )un ievietojot materiālus mapē “Mana izaugsme”. Gadījumā, ja JAUNAIS KOKLĒTĀJS nenodrošina atgriezenisko saiti, viņam tiek nosūtīti minimāla apjoma mācību uzdevumi iepriekšējā sarežģītības līmenī.

  3. Komunikacija starp JAUNO KOKLĒTĀJU un KOKĻU MEŽU notiek facebook sarakstē (kokļu mežs facebook lapā), mājaslapā “koklumezs.com” vai e-pastā: koklumezs@gmail.com

 

 1. PAKALPOJUMA CENU POLITIKA

KOKĻU MEŽA īstenotā cenu politika balstīta uz to, lai veiksmīgāk sasniegtu šī Līguma abu pušu kopīgo mērķi – nodrošināt, ka mācību kursa laikā JAUNAIS KOKLĒTĀJS gūst maksimālus panākumus kokles spēles apguvē. Tāpēc ir ievēroti sekojoši principi:

 • Katram ir iespēja izmēģināt piedāvājumu bez maksas testa režīmā;

 • Ir izveidoti dažāda apjoma piedāvājumi (kursa ilgums - 1 mēnesis, 6 mēneši vai 12 mēneši);

 • Tiek piedāvāta iespēja sadalīt maksājumu visa kursa garumā – tas var motivēt atbildīgi izturēties pret naudas vērtību un apgūt atsūtītos mācību materiālus visa kursa garumā;

 • Klientiem, kuri vēlas kokles spēli apgūt pamatīgāk un izvēlas ilgāku kursu, cena ir izdevīgāka;

 • Princips – vairāk strādā, vairāk iegūsti nosaka, ka pakalpojuma apjomu, kas tiek saņemts par vienu un to pašu cenu, lielā mērā nosaka pats klients, jo tas atbilst JAUNĀ KOKLĒTĀJA ieguldījumam kokles spēles apguvē.

 • Atsevišķos gadījumos iespējama 15% atlaide.

 

 1. APMAKSAS KĀRTĪBA.

Piesakoties apmācībām kādā (http://www.koklumezs.lv/koklesanas-macibu-programmas), JAUNAIS KOKLĒTĀJS izvēlas kādu no iespējamiem pakalpojuma apmaksas veidiem (Vienreizējs maksājums ar pārskaitījumu, pārskaitot pilnu summu, vai maksājums PAY PAL sistēmā, apmaksājot visu summu vai sadalot summu pa vienu mēnesi gariem periodiem atbilstoši kursa ilgumam) un veic pirmo iemaksu (pilnu maksājumu vai iemaksu par kursa pirmo mēnesi). Sadalīta maksājuma gadījumā, katrs nākošais maksājums jāveic nākamā perioda sākumā.

 1. ATTEIKUMA TIESĪBAS.

JAUNAIS KOKLĒTĀJS var pārtraukt šī līguma darbību, izmantojot Atteikuma Tiesības, ja 14 dienu laikā pēc līguma noslēgšanas (ko apliecina pirmais maksājums) nosūta KOKĻU MEŽAM ATTEIKUMA VEIDLAPU ( ).  uz epastu ieraksta adresu (koklumezs@gmail.com). Šādā gadījumā KOKĻU MEŽS atgriež JAUNAJAM KOKLĒTĀJAM viņa veikto maksājumu.

 1. LĪGUMA TERMIŅŠ UN IZBEIGŠANĀS.

Ja nav izmantotas atteikuma tiesības vai neiestājas kādi nepārvaramas varas apstākļi, tad līgums ir spēkā līdz pilnīgai saistību izpildei, tas ir – līdz izvēlētā kursu perioda (1 mēnesis, 4 mēneši vai 6 mēneši) beigām, un visā šajā periodā ir spēkā saistības, ko uzņēmušās abas puses (KOKĻU MEŽS nodrošina mācību uzdevumus JAUNAJAM KOKLĒTĀJAM; JAUNAIS KOKLĒTĀJS samaksā pilnu cenu par izvēlēto apmācību kursu)

8. NEPĀRVARAMA VARA

 Neviena no pusēm nav atbildīga par kavēšanos ar saistību izpildi vai to nepildīšanu, vai cita veida neizpildi, kas radusies tādu apstākļu un šķēršļu dēļ, kuri ir ārpus mūsu saprātīgas kontroles, kas ietver, bet neaprobežojas ar streikiem, valdības rīkojumiem, karadarbību vai nacionālā mēroga ārkārtas stāvokli, terorisma draudiem vai terorisma aktiem, vides vai  klimata anomālijām. Šādu nepārvaramas varas apstākļu gadījumā katra no pusēm  pēc iespējas ātrāk informē otru pusi centīsies novērst radušos kavējumus.

 

9. CITI NOTEIKUMI.

9.1.       PRIVĀTUMS. KOKĻU MEŽS aizsargā fizisko personu pamattiesības un brīvības, it īpaši privātās dzīves neaizskaramību, attiecībā uz fiziskās personas datu apstrādi. KOKĻU MEŽS nekad neizmanto un nedalās ar iegūto informāciju, kuru jūs sniedzat. KOKĻU MEŽS nepārdod un neizīrē patērētāja kontaktinformāciju citiem tirgus dalībniekiem. KOKĻU MEŽS pienākums ir likumā noteiktajos gadījumos izpaust personas datus valsts un pašvaldību amatpersonām.

9.2. INTELEKTUĀLAIS ĪPAŠUMS. Viss mācību materiālu saturs ir KOKĻU MEŽA intelektuālais īpašums, un nevar tikt pavairots, pārdots vai bez maksas nodots trešajām pusēm vai citādi izmantots bez SIA Kokļu mežs piekrišanas.  Bez skaidras rakstiskas atļaujas šī satura izmantošana jebkādā veidā, neatkarīgi no mērķiem, nav atļauta.

9.3. DOMSTARPĪBU UN STRĪDU IZŠĶIRŠANA. Visas domstarpības, kas ir saistītas ar Līgumu tiek risinātas savstarpēju pārrunu ceļā. Ja vienošanos panākt nav iespējams - tiesu iestādēs Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Visos jautājumos, kas nav atrunāti šajā līgumā, puses vadīsies pēc spēka esošās LR likumdošanas.​

© by kokļu mežs. 

 • Facebook - Black Circle
 • Instagram - Black Circle